Kontakt z nami

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Żwirki i Wigury 38 lok. 7/8, 26-600 Radom

fax. 48 369 88 01

biuro@technet.net.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000134698 || NIP: 948-21-99-274
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 104 000 zł
Kontakt do Inspektora Danych osobowych:
Marek Kaca – iod@technet.net.pl