Klauzula Informacyjna Ogólna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Technet Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 38/5/6, 26-615 Radom
 2. W Technet Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marek Kaca, z którym kontakt jest możliwy pod adresem Technet Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 38/5/6, 26-615 Radom oraz pod adresem e-mail iod@technet.net.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • W celu złożenia, realizacji i dostarczenia złożonego zamówienia na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • W celu zawarcia umowy handlowej na podstawie zainteresowania naszą ofertą i naszego Twoją (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • W celu złożenia zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • W celu wykonania na podstawie zawartej z nami umowy handlowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) m.in. w celu realizacji zamówienia i wystawianie faktur VAT
  • W celach analitycznych. (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży w tym reklamacji itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) na podstawie podpisanych umów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszym partnerów) na podstawie podpisanych umów, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • podmioty, których oferta uzupełnia naszą;
  • partnerzy handlowi
 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres jednego roku
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy praw, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.